etusivu www-sivut grafiikkaa valokuvia yhteystiedot

www-sivut

R a v i n t o l a  H e l m i

Ravintola Helmi
Ravintola Helmi halusivat nostaa imagoaan uusilla www-sivuilla. Sivuilla jotka sopisivat sisustukseen ja tunnelmaan. Suunnittelin sivut graafisesti ja rakenteellisesti. Tekstistä vastasi asiakas, ja valokuvista valokuvaaja. Sivut koostuvat 10 alasivuista, jossa käytetty html:ää ja css:ää. (JVN Solutions)

H ä ä v i n k i t  j a  - l i n k i t

Häävinkit ja -linkit
Oma projekti. Kun itse suunnittelin häitämme käytin nettiä hyväksi kaikessa ja keräsin paljon tietoa ja linkkejä. Ne on nyt kaikki kerätty näille sivuille. Tarkoitus on että näistä linkeistä olisi hyötyä häitä suunnitteleville. Sivuilla on Palaute ja vieraskirja-sivu jossa voi antaa vinkkejä. (Freelance)

T i e t o s ä r m ä  O y

Tietosärmä Oy
Ohjelmistotalo Tietosärmä Oy uudistivat sivunsa. Ulkoasu ja grafiikka oli jo suunniteltu ja tehty. Minun tehtäväni oli toteuttaminen. Kuusi sivua, css:ää ja JavaScriptia käytetty. Asiakas vastasi myös sisällöstä. (Freelance)

G u m b ö l e G o l f

Gumböle Golf Oy
Tavoite on palvella jäseniä sekä saada uusia jäseniä. Imagoa haluttiin nostaa uusilla graafisesti houkuttelevilla ja helppokäyttöisillä internetsivuilla. Sivut koostuvat n. 40 sivusta. Suunnittelin sivut graafisesti ja rakenteellisesti. Olen käyttänyt css-tyylitiedostoa sekä iFrame:ja. Asiakas vastasi tekstistä. (Freelance)

J V N S o l u t i o n s / J a z z V e l h o t N e t

JVN Solutions / JazzVelhot Net
Kun aloitin työni JVN Solutionsilla, yksi ensimmäisistä projekteistani oli JVN:n omien sivujen uudistaminen. Suunnittelin koko graafisen ulkoasun ja otin valokuvat sivuille. Logo oli olemassa ja tekstistä vastasi JVN. Sivut toteutettiin julkaisujärjestelmällä. (JVN Solutions)

T i l i t o i m i s t o  O m a - T i l i  O y

Tilitoimisto Oma-Tili Oy
Tilitoimisto Helsingissä joka tarvitsi www-sivut.
Tässä on erityisesti otettu huomioon nopeus ja helppokäyttöisyys. Suunnittelin tekstilogon, grafiikan ja rakenteen. Asiakas itse vastasi tekstistä ja valokuvaaja omistajan valokuvasta. Ratkaisut palvelut-sivulla on tehty javascriptillä, ja koko sivusto on toteutettu iFrameilla. (JVN Solutions)

V e r h o i l u  &  e n t i s ö i n t i  -  D a n i e l  S z a l a i

Daniel Szalai - verhoilu & entisöinti
Taiteilija oli mukana suunnittelemassa rakennekaaviota ja tuotti tekstin, jonka muokkasin. Valokuvat olivat olemassa paperimuodossa, eli vaativat paljon muokkausta. Toistakymmentä kuvaa on muokattu sivuja varten. Sivut koostuvat 13 alasivuista, jossa käytetty html:ää ja css:ää. (Freelance)

P o r i J a z z 2 0 0 4

Pori Jazz 2004
Suunnittelin koko graafisen ulkoasun ja toteutin sivut interaktiivisella web-työkalulla. Halusin että sivut olisivat tunnelmalliset, helppokäyttöiset ja että bohemia ja klassinen tyyli olisivat tasapainossa. Rakenne ja sisältö tulivat asiakkaalta ja mainostoimistolta tuli logo ja värit . (JVN Solutions)

P a i t a m a f i a . n e t

Paitamafia.net
Tilaa t-paita iskulauseella internetin kautta tai keksi oma iskulause omalle porukalle ja me suunnittelemme paidan teille!
Kohderyhmänä lukiolaiset ja opiskelijat. Loin nuorekkaan visuaalisen ilmeen ja toteutin: www-sivut, mainoksen ja tietenkin myös kaikki t-paidat. (Freelance)

K e r a a m i k k o  U l l a  F o g e l h o l m

Keraamikko Ulla Fogelholm
Sivut ovat selkeät ja helppokäyttöiset, jotta kaikenikäiset ja myös vähemmän internettiä käyttävät henkilöt osaavat niitä käyttää. 66 sivua koodattu käsin. Myös css:ää käytetty. Suunnittelin (ulkonäkö ja käyttöliittymä) ja toteutin koko projektin. Taiteilija itse vastasi tekstistä, jota muokkasin. Valokuvista vastasi valokuvaaja. (Freelance)

K o r u t a i t e i l i j a  S o n j a  E r i k s s o n

Korutaiteilija Sonja Eriksson
Värit ovat harmaansävyiset, joka viittaa hopeaan. Helppokäyttöiset sivut kolmella kielellä. 65 sivua koodattu käsin. Suunnittelin (logo, ulkonäkö ja käyttöliittymä) ja toteutin koko projektin. Taiteilija itse vastasi tekstistä, ja valokuvista vastasi valokuvaaja. (Freelance)

P a l v e l u k o t i  J o e n r a n t a  O y

Palvelukoti Joenranta Oy
Värit ovat sinertävät koska sivuille haluttiin merihenkisyyttä. Tekstin tausta on tarkoitus antaa mielikuvan pullopostista. Sivuille oli tärkeätä välittää tunnelmaa, jota palvelukodissa on. Suunnittelin rakenteen, grafiikan, ja otin kaikki valokuvat sivuille. Asiakas vastasi tekstistä. (JVN Solutions)

V a l o k u v a a j a  F r e d r i k  E r i k s s o n

Valokuvaaja Fredrik Eriksson
Valokuvaajan esittelysivut. Yksinkertainen layout, tumma tausta että valokuvat erottuisivat paremmin. Toteutettu freimeillä, css:ää käytetty. (Freelance)

P u u l a n  O p t i k k a  j a  K e l l o  sekä  O p t i k k a  j a  K e l l o  S e p p ä n e n  O y

Optikkoliike
Perheyrityksen kaksi liikettä saivat www-sivustot. Värit ovat vihreänsävyiset, jotka tulevat Cazze-ketjun väreistä. Harmaasävy tulee logosta. Sivut koostuvat pääsivusta josta voi valita Puulan Optikka ja Kello tai Optikka ja Kello Seppänen Oy. Kokonaisuus koostuu 28 html sivusta. Myös Flashia ja css:ää käytetty. Päivitetään kerran kuukaudessa. (Freelance)

A n t i k v a r i a a t i - K o m i s a r i o P a l m u

Antikvariaatti Komisario Palmu
Selkeys ja helppokäyttöisyys olivat avainsanoja. Sivut koostuvat seitsemästä sivusta, josta yksi on päiväkirja jota asiakas itse helposti päivittää internet-työkalulla. Valokuvat ovat minun ottamia, joita olen muokannut. Logon kuva oli jo olemassa, mutta tein tekstin logoon. Omistaja itse vastasi tekstistä. (JVN Solutions)

S a g a 3 0 å r

Saga 30 år
Tein yllätys 30-vuotisjuhliin kaiken grafiikan kuten esimerkiksi kutsun, tiekyltit, istumapaikkalaput, snapsilauluvihot ja nettisivun. Sivut ovat muisto juhlista ja sieltä löytyy valokuvia. (Freelance)

L o m a k o t i  L u p s a k k a

Lomakoti Lupsakka
Nämä sivut tein ollessani työssäoppimisjaksolla Katastrofi Productionsilla. Viisi html sivua koirahoitolalle.
Kaikki alkuperäiset kuvat olivat paperimuodossa. Logo oli jo olemassa ja tekstistä vastasi tilaaja. Css:ää käytetty. (Katastrofi Productions Oy)

Tantrix
Nämä sivut ovat suunnattu koululaisille ja opettajille. Tantrix on australialainen peli jota yksityishenkilö kauppaa suomessa. Verkkosivut ovat hänelle loistava vaihtoehto printtimainonnalle. Kaikki materiaali saatu asiakkaalta. (JVN Solutions)

y l ö s

Jonna Salminen | 041 463 8563 | jonna @ jonnadesign.net

 

webdesign © jonna.design 2005